Regulamin

1. Wprowadzenie

Niniejsze warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub z jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli którekolwiek z postanowień umów dodatkowych jest sprzeczne z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów dodatkowych.

2. Połączenie

Rejestrując się na, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę na to.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłać mu wiadomości e-mail, a także zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym, bez ograniczeń, wymóg, aby takie komunikaty miały formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy są właścicielami i kontrolują wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie, a także dane, informacje i inne zasoby wyświetlane przez lub dostępne w ramach witryny.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

O ile konkretna treść nie wskazuje inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, odtwarzać, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, handlować lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek zasobów z tej strony internetowej w jakikolwiek sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie przewidzianym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (takie jak prawo do cytatu).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo przekazać nasz biuletyn w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Nie kontrolujemy ani nie przeglądamy treści stron internetowych osób trzecich, do których dostęp można uzyskać z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe będą podlegały obowiązującym Warunkom Umowy tych osób trzecich. Poglądy wyrażone lub materiały pojawiające się na takich stronach niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności ani za treść tych stron. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakiejkolwiek formie wynikające z ujawnienia przez użytkownika danych osobowych osobom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się korzystać z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami, a także obowiązujące prawo, przepisy i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno wykorzystywać naszej strony internetowej ani naszych usług do używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów składających się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub z nim powiązanych); wykorzystywać danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych; ani prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Kategorycznie zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności, które powodują lub mogą powodować uszkodzenia strony internetowej lub zakłócać jej działanie, dostępność lub funkcjonowanie.

8. Przedstawienie pomysłów

Nie należy zgłaszać pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własną własność intelektualną, które chciałbyś nam przekazać, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę o własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli przekazujesz nam informacje w przypadku braku takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach.

9. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub dowolnej Usługi na stronie internetowej. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które mogłeś udostępnić na stronie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub wszelkie Treści, które użytkownik wniósł lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Nie wolno Ci obchodzić lub omijać, ani podejmować prób obchodzenia lub omijania, jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

10. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza ani nie wyłącza gwarancji dorozumianych przez prawo, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona i wszystkie treści są dostarczane na zasadzie “tak jak jest” i “tak jak są dostępne” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności i kompletności Treści. Nie gwarantujemy tego:

  • ta strona lub nasze treści spełnią Twoje oczekiwania;
  • ta strona będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

Żadna z informacji zawartych w tej witrynie nie stanowi ani nie ma na celu stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody za utratę zysków lub przychodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub baz danych, lub utratę lub uszkodzenie własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej strony internetowej.

Z wyjątkiem zakresu, w którym wszelkie umowy dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub odnoszące się do strony internetowej lub wszelkich produktów lub usług wprowadzanych na rynek lub sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego nakładającego odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, kapitału własnego, zaniedbania, umyślnego wykroczenia, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) jest ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Limit ten będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn powództwa każdego rodzaju i natury.

11. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się, że wszystkie podane przez niego informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy politykę, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy dotyczące prywatności, jakie mogą Państwo mieć. Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

12. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej z powodu swojej niepełnosprawności, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez dołączenie szczegółowego opisu problemu, który napotkałeś. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i może być rozwiązany zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, rozwiążemy go szybko.

13. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Zabroniony jest dostęp do Strony z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na Stronie jest nielegalny. Nie wolno korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem hiszpańskich przepisów i regulacji dotyczących eksportu.

14. Przydziały i zbycie

Nie możesz przypisywać, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, żadnej osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda domniemana cesja z naruszeniem niniejszego punktu będzie nieważna.

15. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne w związku z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić Twój dostęp do Strony, skontaktować się z Twoim dostawcą usług internetowych, aby poprosić go o zablokowanie Twojego dostępu do Strony i/lub podjąć działania prawne przeciwko Tobie.

16. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, związanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw prywatności. Klient bezzwłocznie zwróci nam wszelkie szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

17. Oświadczenie

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z opcji przerwania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub ich części, ani na prawo do egzekwowania w późniejszym czasie jakichkolwiek i wszystkich postanowień.

18. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane i interpretowane wyłącznie w języku angielskim; hiszpańskim. Wszelkie powiadomienia i korespondencja są sporządzane wyłącznie w tym języku.

19. Pełna zgoda

Niniejsze warunki, wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą polityką dotyczącą plików cookie, stanowią całość umowy pomiędzy Antaal Life S.L. a Państwem w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej.

20. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data wskazana na początku niniejszych Ogólnych Warunków jest datą ostatniej zmiany. Zmiany w niniejszych Warunkach będą obowiązywać po ich zamieszczeniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po zamieszczeniu zmian lub aktualizacji będzie uznane za powiadomienie o zgodzie na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami.

21. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów w Hiszpanii. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, wyeliminowane i/lub wykonane w najszerszym dopuszczalnym zakresie, tak aby zrealizować intencje niniejszego Regulaminu. Pozostałe przepisy pozostają bez zmian.

22. dane kontaktowe

Właścicielem i operatorem niniejszej strony jest Antaal Life S.L.

Możesz skontaktować się z nami w związku z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

23. Pobierz

Możesz również pobrać nasze warunki w formie PDF.

Compare listings

Porównać