Villkor och bestämmelser

1. Inledning

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner som rör våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal som rör din relation med oss eller produkter eller tjänster som du får från oss. Om någon av bestämmelserna i tilläggsavtalen strider mot någon av bestämmelserna i dessa villkor ska bestämmelserna i tilläggsavtalen ha företräde.

2. Koppling

Genom att registrera dig på, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av de villkor som anges nedan. Bara användningen av denna webbplats innebär att du känner till och godkänner dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen godkänna detta.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda den här webbplatsen eller kommunicera med oss elektroniskt godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller skicka ett e-postmeddelande till dig, och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav, inklusive, utan begränsning, kravet på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och de data, den information och andra resurser som visas eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter förbehållna

Om inte annat framgår av det specifika innehållet beviljas du ingen licens eller andra rättigheter enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte får använda, kopiera, reproducera, återge, framföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, göra reverse engineering, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar, sälja, handla eller på annat sätt använda någon resurs från denna webbplats på något sätt utan vårt skriftliga tillstånd i förväg, utom och endast i den utsträckning som föreskrivs i tvingande lagregler (t.ex. rätten att citera).

5. Nyhetsbrev

Utan hinder av ovanstående kan du vidarebefordra vårt nyhetsbrev i elektroniskt format till andra som kan vara intresserade av att besöka vår webbplats.

6. Tredje parts egendom

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra hänvisningar till webbplatser från tredje part. Vi kontrollerar eller granskar inte innehållet på tredje parts webbplatser som nås från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor. De åsikter som uttrycks eller det material som förekommer på sådana webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.

Vi ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll. Du tar på dig alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inget ansvar för någon förlust eller skada i någon form som uppstår på grund av att du lämnar ut personuppgifter till tredje part.

7. Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att använda den endast för de ändamål som är avsedda och tillåtna enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterade onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) skadlig programvara, använda data som samlas in på vår webbplats för direktmarknadsföring eller bedriva systematisk eller automatiserad datainsamling på eller i samband med vår webbplats.

Det är strängt förbjudet att utföra någon aktivitet som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller störa dess funktion, tillgänglighet eller åtkomlighet.

8. Inlämning av idéer

Skicka inte in idéer, uppfinningar, verk av författarskap eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du vill skicka in till oss om vi inte först har undertecknat ett avtal om immateriella rättigheter eller ett avtal om tystnadsplikt. Om du kommunicerar med oss i avsaknad av ett sådant skriftligt avtal ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla befintliga eller framtida medier.

9. Upphörande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta tillgången, tillfälligt eller permanent, till webbplatsen eller någon tjänst på webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon kompensation eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller innehåll som du har bidragit med eller förlitat dig på går förlorade permanent. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsningar på vår webbplats.

10. Garantier och ansvar

Ingenting i detta avsnitt ska begränsa eller utesluta någon garanti som är underförstådd enligt lag och som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll tillhandahålls i befintligt skick och i den form det är tillgängligt och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi avsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, när det gäller innehållets tillgänglighet, noggrannhet eller fullständighet. Vi kan inte garantera detta:

  • denna webbplats eller vårt innehåll uppfyller dina behov;
  • denna webbplats kommer att vara tillgänglig utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du vända dig till en lämplig yrkesutövare.

Följande bestämmelser i detta avsnitt ska gälla i den högsta utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och ska inte begränsa eller utesluta vårt ansvar i fråga om något som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för direkta eller indirekta skador (inklusive skador på grund av utebliven vinst eller inkomst, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje part drabbas av till följd av din tillgång till eller användning av vår webbplats.

Med undantag för den utsträckning som ett tilläggsavtal uttryckligen föreskriver något annat, ska vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår till följd av eller i samband med webbplatsen eller produkter eller tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett vilken form av rättslig åtgärd som utkräver ansvar (oavsett om det gäller avtal, rättvisa, vårdslöshet, uppsåtlig misskötsel, skadestånd eller på annat sätt), vara begränsat till det totala pris som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller för att använda webbplatsen. En sådan begränsning ska gälla sammantaget för alla dina krav, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och natur.

11. Integritet

För att få tillgång till vår webbplats och/eller våra tjänster kan du bli ombedd att lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du förbinder dig att all information som du lämnar alltid är korrekt, korrekt och aktuell.

Vi har utvecklat en policy för att hantera eventuella problem med integriteten som du kan ha. För mer information, se vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

12. Tillgänglighet

Vi har åtagit oss att göra det innehåll vi erbjuder tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Om du har ett funktionshinder och inte kan få tillgång till någon del av vår webbplats på grund av ditt funktionshinder, vänligen meddela oss detta genom att bifoga en detaljerad beskrivning av det problem du stött på. Om problemet är lätt att identifiera och kan lösas med hjälp av IT-verktyg och tekniker som är standard inom branschen, löser vi det snabbt.

13. Exportrestriktioner/juridisk efterlevnad

Tillgång till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med spanska exportlagar och -bestämmelser.

14. Överlåtelser och avyttringar

Du får inte överlåta, överföra eller underleverera några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt skriftliga samtycke i förväg. Varje påstådd överlåtelse som strider mot detta avsnitt ska vara ogiltig.

15. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor kan vi, om du på något sätt bryter mot dessa villkor, vidta de åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din tillgång till webbplatsen, kontakta din Internetleverantör för att begära att den blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller vidta rättsliga åtgärder mot dig.

16. Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter som är relaterade till ditt brott mot dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du ska utan dröjsmål ersätta oss för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med eller till följd av sådana anspråk.

17. Ansvarsfriskrivning

Underlåtenhet att följa någon av de bestämmelser som anges i dessa villkor och avtal, eller underlåtenhet att utöva någon avbrottsoption, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller avtal eller någon del av dem, eller rätten att därefter tillämpa alla bestämmelser.

18. Språk

Dessa villkor ska tolkas och tolkas uteslutande på engelska och spanska. Alla anmälningar och all korrespondens skall uteslutande vara avfattade på detta språk.

19. Fullständigt avtal

Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy och vår cookiepolicy, utgör hela avtalet mellan Antaal Life S.L. och dig när det gäller din användning av denna webbplats.

20. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor från tid till annan. Det är din skyldighet att regelbundet granska dessa villkor för att se om de har ändrats eller uppdaterats. Det datum som anges i början av dessa allmänna villkor är det senaste ändringsdatumet. Ändringar av dessa villkor träder i kraft när de publiceras på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att ändringar eller uppdateringar har publicerats anses vara ett meddelande om att du samtycker till att följa och vara bunden av dessa villkor.

21. Val av lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av Spaniens lagar. Alla tvister som rör dessa villkor ska vara underställda Spaniens domstolar. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor anses av en domstol eller annan myndighet vara ogiltig och/eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, ska denna del eller bestämmelse ändras, elimineras och/eller verkställas i största möjliga utsträckning för att uppnå syftet med dessa villkor. Övriga bestämmelser förblir oförändrade.

22. Kontaktuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av Antaal Life S.L..

Du kan kontakta oss angående dessa villkor via vår kontaktsida.

23. Ladda ner

Du kan också ladda ner våra villkor som en PDF-fil.

Compare listings

Compare