Integritetspolicy

ANTAAL LIFE S.L. har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter och val du har i detta avseende. Se även vår Cookiepolicy som förklarar användningen av cookies och andra spårningsenheter på vår webbplats.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

ANTAAL LIFE S.L. med N.I.F. B-73709362, med säte på följande adress AVDA. DE LAS ADELFAS Nº 16, LOC. 5, C.P- 03189 – ORIHUELA COSTA – ALICANTE med telefonnummer 622118420 och e-postadress: info@antaal-life.com är den ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Därför garanterar vi dess säkerhet och konfidentiella behandling i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (EU) 679/2016 och andra tillämpliga bestämmelser.

Vilka typer och kategorier av personuppgifter behandlar vi?

De kategorier av uppgifter som vi kommer att behöva från dig klassificeras i följande kategorier:

 • Identifiering och kontaktuppgifter.
 • Fakturerings- och betalningsuppgifter.
 • Anslutningsuppgifter, navigering.

Inom var och en av dessa datakategorier finns följande typer av uppgifter som vi kommer att begära av dig eller som du kommer att lämna till oss någon gång under vår relation:

Identifierings- och kontaktuppgifter: Namn och efternamn, postadress, leveransadress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress. Det kan hända att du ger oss uppgifter om tredje parter som du har en relation med. I det fallet kommer vi att behandla uppgifterna eftersom vi förstår att du har meddelat dessa tredje parter att du lämnar deras uppgifter till oss och hänvisat dem till denna sekretesspolicy så att de är medvetna om hur vi behandlar deras uppgifter. Vi kommer dock att informera dig om denna sekretesspolicy så snart vi har möjlighet att göra det.

Fakturerings- och betalningsuppgifter. Faktureringsadress, aktuellt kontonummer och bankuppgifter. Nödvändiga uppgifter för att upprätta och komplettera en faktura, för företag som uppfyller skattemässiga skyldigheter är det obligatoriskt att ha en NIF/CIF för att kunna komplettera fakturan. Betalnings- eller kortuppgifter lagras eller samlas inte in i våra system, utan skickas direkt via betalningsgatewayen till betaltjänstleverantören.

Anslutningsuppgifter, navigering. I det här fallet kan vi ha tillgång till din enhets IP-adress, enhets-ID och metadata.

När det gäller företag behandlar vi företagets namn och skatteregistreringsnummer, kontaktpersonens namn och efternamn, adress och telefonnummer.

Vi uppskattar att den information du ger oss är aktuell och korrekt. Om de uppgifter du lämnar är falska, ofullständiga, felaktiga eller inaktuella förbehåller vi oss rätten att säga upp de avtalade tjänsterna eller andra ingångna avtal.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

ANTAAL LIFE S.L. använder vi dina uppgifter i den utsträckning som tillåts av RGPD och av gällande lagstiftning. Behandlingen kommer under alla omständigheter att ske för specificerade, uttryckliga och legitima syften, och i inget fall kommer de att behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa syften. Följande behandlingar kommer att utföras:

 • Svara på dina frågor, önskemål eller framställningar.
 • För att hantera avtalsförhållandet och tillhandahålla de konsulttjänster som kunden har begärt.
 • Hantera dina telefonsamtal.
 • Utfärda kvitton för utförda tjänster till förmån för kunden.
 • För att den begärda tjänsten ska kunna utföras korrekt kommer kundens personuppgifter som är nödvändiga för att övervaka kundens utveckling under tillhandahållandet av tjänsten att behandlas.
 • För att utföra alla administrativa, skattemässiga och bokföringsmässiga förfaranden som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden och skatte- och bokföringsskyldigheter.
 • Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter.
 • För att analysera och förbättra våra tjänster och vår kommunikation med dig.
 • Övervaka och utvärdera efterlevnaden av våra policyer och standarder.
 • Hantera sändning av information och kommersiell prospektering på alla sätt om det finns ett uttryckligt samtycke.

Vad är det som berättigar behandlingen av dina uppgifter?

Legitimeringen av den behandling av personuppgifter som vi utför sker alltid i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i RGPD och artikel 8 i den organiska lagen 3/2018. I de fall då legitimationen för huvudsyftet med uppgiftsanvändningen inte finns i någon av ovanstående rättsliga grunder kommer den registrerades samtycke till behandlingen att begäras.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsten eller så länge som den registrerade inte återkallar sitt samtycke. Därefter kommer uppgifterna att raderas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, vilket innebär att de blockeras och endast är tillgängliga på begäran av domare och domstolar, ombudsmannen, åklagarmyndigheten eller de behöriga offentliga förvaltningarna under preskriptionstiden för de åtgärder som kan komma att vidtas, och när denna period har löpt ut kommer de att raderas fullständigt.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi informerar dig om att de uppgifter som lämnas kommer att meddelas till olika leverantörer av produkter och tjänster som är nödvändiga för att utföra den begärda behandlingen. Våra leverantörer är skyldiga att använda de tillhandahållna uppgifterna endast och uteslutande för att utföra den begärda tjänsten. De personuppgifter som ANTAAL LIFE S.L. behandlar för att uppnå de syften som anges ovan kan komma att meddelas till följande mottagare beroende på den legitima grunden för meddelandet:

 • Offentliga förvaltningar i de fall som föreskrivs i lagen.
 • De statliga säkerhetsstyrkorna och -kårerna.
 • Banker och finansinstitut för insamling av avtalade tjänster.
 • Offentliga solvensregister och system för bedrägeribekämpning.

Vilka är dina rättigheter?

Rättigheter:

Oavsett vilket syfte eller vilken laglig grund vi har för att behandla dina uppgifter har du rätt att:

 • Rätt till tillgång: Varje person har rätt att få bekräftelse på om ANTAAL LIFE S.L. behandlar personuppgifter som rör honom eller henne.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig och att begära att de rättas om de är felaktiga.
 • Rätt till radering: när de insamlade uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas och att de sparas för att du ska kunna göra anspråk på eller försvara dig.
 • Rätt till överförbarhet: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att återkalla samtycke: Rätten att återkalla det samtycke du tidigare har gett oss för att hantera dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av vår användning av dina personuppgifter innan du återkallade ditt samtycke.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

ANTAAL LIFE S.L. förbinder sig att respektera sekretessen för dina personuppgifter och att garantera att du kan utöva dina rättigheter. Du kan utöva dem kostnadsfritt genom att skicka ett e-postmeddelande till vår adress info@antaal-life.com där du anger skälet till din begäran och den rättighet du vill utöva, och informerar dig om att det enligt lagen är viktigt att du lämnar en kopia av din DNI eller NIE. Vi informerar dig också om att du, i enlighet med vår öppenhetspolicy, kan begära rättighetsblanketter på något av följande sätt: på huvudkontoret eller via e-post. Du informeras om att du också kan utöva dina rättigheter genom att lämna in en förklaring till den behöriga tillsynsmyndigheten, om du inte har fått rätt att utöva dina rättigheter.

Vill du ha en blankett för att utöva dina rättigheter?

 • Vi har blanketter för att utöva dina rättigheter, be oss om dem via e-post eller om du föredrar det kan du använda de blanketter som utarbetats av den spanska dataskyddsbyrån eller tredje part.
 • Dessa blanketter måste undertecknas elektroniskt eller åtföljas av en fotokopia av ID-kortet.
 • Om någon företräder dig måste du bifoga en kopia av dennes ID-kort, eller be honom eller henne skriva under med sin elektroniska signatur.
 • Blanketter kan lämnas in personligen, per brev eller per post till adressen till Ansvariga i början av denna text.

Compare listings

Compare